top of page

Historie

19. - 20. století 

 • Zakládání vzdělávacích spolků na Litvínovsku.

18. 11. 1906 

 • Založena Veřejná knihovna v Horním Litvínově s názvem 'Havlíček' na podnět Národní jednoty severočeské. Jejím správcem se stal Ladislav Fedink.

1908 

 • Knihovna díky dobrovolným darům má již okolo 1800 svazků.

1. svět. válka 

 • Zastavena činnost knihoven.1919Vydán knihovnický zákon o povinnosti zřizování obecních knihoven.

 

1920

 • Založena Obecní knihovna Hamr.

 

1921

 • Založena Obecní knihovna v Chudeříně.

 

25. 12. 1922

 • Otevřena čítárna v hornolitvínovské knihovně.

 

8. 3. 1923

 • Otevřena Česká veřejná obecní knihovna.

 

2. svět. válka

 • Opět zastavena činnost knihoven.

 

6.10.1946

 • Slavnostně otevřena veřejná knihovna a čítárna.

 

1946 - 1950

 • Sídlo knihovny na Městském národním výboru.říjen 

 

1950

 • Přestěhování knihovny do Rooseveltovy ulice a změna názvu na Městská knihovna Julia Fučíka.

 

1951 - 1960

 • Knihovna plnila funkci Okresní lidové knihovny, a proto byly zřízeny pobočky - Dolní Litvínov, Louka, Šumná, Chudeřín a Litvínov 6. Všechny uvedené byly postupem let zase průběžně zrušeny a Louka byla převedena na obecní knihovnu.

 

1953

 • Přemístění knihovny na náměstí Míru.

 

1960

 • Přestěhování knihovny do prostor bývalé České záložny.

 

1968

 • Sídlo knihovny v Čapkově ulici.1979Přestěhování pobočky Litvínov 6 do nově vybudovaného nákupního střediska Máj.1986Připojení poboček Janov a Hamr v rámci integrace obcí k Litvínovu.

1990

 • Přestěhování pobočky Janov do nových prostor v Luční ulici.

 

1991

 • Sloučení poboček Hamr a Janov.

1992

 • Vznik samostatného oddělení pro mládež na pobočce Janov.

únor 1998

 • Zrušena pobočka Máj a fond byl přestěhován do hlavní knihovny.

1998

 • Knihovna přestěhována do Soukenické ulice.

 • Nákup knihovnického softwaru LANIus a začátek zpracování knižního fondu.

2001

 • Získání dotace z programu VISK Ministerstva kultury ČR na nákup počítačů a připojení knihovny k Internetu.

 • Získání dotace od MUS, a.s. v rámci Programu podpory regionu na multimediální počítač se softwarem a tiskárnou do dospělého oddělení.

 • Otevření nové pobočky Citadela.

2002

 • Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu v dětském oddělení.

 

2003

 • Schválení grantové dotace z programu VISK Ministerstva kultury ČR na rozšíření počtu pracovních stanic pro uživatele dětského oddělení.

2004

 • Další získání dotace v rámci Programu podpory regionu MUS, a.s., právní nástupce na zakoupení 2 multimediálních počítačů do dětského oddělení.

 • Schválení grantové dotace z programu VISK Ministerstva kultury ČR na automatizaci výpůjčního procesu v dospělém oddělení.

 • Zrušení pobočky Janov.

2005

 • Přechod z knihovnického programu LANius na Clavius.

2006

 • 2. místo v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu Biblioweb 2006 v kategorii 2 - obec s 15 až 35 tisíci obyvateli. Ve veřejném internetovém hlasování se webové stránky knihovny umístily také na 2. místě o pouhé 2 body.

21. 11. 2006

 • Oslava 100. výročí založení litvínovské knihovny - křest publikace o historii litvínovské knihovny a publikace dětských prací starostou města. Vydání publikací podpořily firmy Chemopetrol, a. s., Mostecká uhelná a. s., Občanské sdružení Memento a Agentura Victory.

2007

 • 2. místo odborné poroty v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu Biblioweb 2007 v kategorii odborné knihovny a knihovny v obcích nad 25.000 obyvatel.

 • Založení zájmové Univerzity volného času pro aktivní seniory.

2008

 • 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2008 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené.

 • 2. místo soutěži Biblioweb 2008 v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel.

 • Schválení grantové dotace z programu VISK Ministerstva kultury ČR na obnovu pracovních stanic pro uživatele studovny.

2009

 • Únor - Zrušení pobočky Citadela.

 • 8.7.2009 - Podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 40 527 308,17 Kč na projekt s názvem KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV. Hlavním cílem projektu je rozšířit a rekonstruovat budovu knihovny, jejíž současný technický a dispoziční stav neumožňuje potřebný rozvoj a zkvalitnění služeb.

 • Září - Knihovna přestěhována do provizorních prostorů z důvodu velké havárie vody a probíhající rekonstrukce. Otevřena v Penzionu pro seniory ve Vodní ulici.

2010

 • 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb 2010 ve dvou kategoriích, tj. hlavní cena poroty v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel a v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené.

2011

 • 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2011 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené a 2. místo v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel.

26.9.2011

 • Slavnostní přestřižení pásky v rámci otevření nově zrekonstruované komunitní knihovny podpořené z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

2012

 • Spuštěna nová grafika a rozšíření služeb knihovnického webu.

 • 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2012 ve dvou kategoriích, tj. hlavní cena poroty v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel a v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené.

2013

 • 1. místo v celostátní soutěži Biblioweb 2013 o nejlepší knihovnickou prezentaci v kategorii knihoven v obcích nad 10 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven.

 • Slavnostní udělení ceny Ministerstva kultury v Zrcadlové kapli Klementina - Knihovna roku 2013 v kategorii "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

2014

 • 2. místo v celostátní soutěži Biblioweb 2014 o nejlepší knihovnickou prezentaci v kategorii knihoven v obcích od 14 do 30 tisíc obyvatel.

2015

 • 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

 • Spuštění Virtuální univerzity 3. věku ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou Praha.

 • Přechod na otevřený knihovní systém KOHA jako 3. knihovna v ČR.

2016

 • Knihovna se v roce svého 110. výročí založení zaměřila na akce na podporu zdraví, pochopení a podporu života s hendikepem. Např. Běžíme s knihovnou na podporu Natálky, propagace preventivních prohlídek žen i mužů, Daruj krev s knihovnou. V rámci projektu Život bez cenzury proběhly akce S Ondrou pro Světlušku aneb jak se žije s hendikepem, Canisterapie, kurz první pomoci, besedy o práci s lidmi závislými na drogách a s maminkou autistické dívky. Pro děti ze Základní školy speciální proběhlo několikrát Listování s knihovníky. Děti z knihovnického kroužku Rangers navštívily seniory v domově Naděje na poliklinice, přinesly jim vlastnoručně vyrobené dárky a zahrály si s nimi Člověče, nezlob se.

2017

 • Knihovna spouští půjčování e-knih pro registrované čtenář zdarma. 10. výročí slaví Univerzita volného času pro seniory, která začínala 2007 tématem trénování paměti seniorů, které stále probíhá. Novým tématem byly exkurze do českých divadel. První absolventi Virtuální univerzity třetího věku, kterou knihovna organizuje ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, byli v Praze slavnostně promováni. Odstartoval také projekt "Knížky nás baví", kde při pravidelných setkáních knihovnice nenásilnou formou připravují budoucí maturanty ke zkoušce z literatury. Novinkou byl vánoční jarmark. Pro středoškoláky se konala tvořivá setkání klubu Libris & Creativity a noc s Harry Potterem. S projektem Listování přijel i světoznámý spisovatel Robert Fulghum. Novinkami v dětském oddělení byly Dílna pana nešiky a otevření únikové hry, která je laděna tematicky do bradavické školy čar a kouzel. 

2018

 • V průběhu celého roku probíhal cyklus přednášek regionálních osobností Miloslava Hrabáka a Josefa Bartoníčka ke 100. výročí vzniku Československa. Proběhla oslava 15. výročí cílené práce se seniory v Café baru v Citadele a uděleny byly certifikáty úspěšným absolventům Univerzity volného času. Také byl uspořádán slavnostní koncert na zámku. Knihovna se přihlásila do mezinárodního projektu Bookstart, v českém pojetí S knížkou do života, zaměřeného na rozvíjení čtenářské gramotnosti od útlého věku. Pro rodiče a odborníky byla určena přednáška MUDr. Dernerové, která zdůraznila prospěšnost a nutnost čtení pro budoucí vývoj dětí. Nastoupil nový vedoucí dětského oddělení a zavedl pravidelné týdenní hravé aktivity pro děti v herně. Proběhla příprava na rekonstrukci skladových prostor, vyklizeno bylo 20 tis. knih a uskladněno na poliklinice. 

2019

 • Kompletní rekonstrukcí prošly sklepní skladové prostory, kde byly instalovány pojízdné regály, které pojmou daleko větší počet knih. Knihy se stěhovaly zpět z polikliniky a proběhla jejich velká revize. Střední školy absolvovaly cyklus přednášek k Mediální gramotnosti a vystoupení mistrů ve slam poetry Anatola Svahilce a Dejva. Premiéru měla nocovačka pro mladé na téma Fantastická noc - noc oživlých fantastických postav. Knihovníci myslí i na benefice, tak se opět konala Sbírka pro světlušku, Chlupaté Vánoce a Poděkování fenky Ťapky ve spolupráci s městským útulkem pro psy. Knihovna se zapojila do projektu Inkubátor sociálních inovací Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně, v rámci něhož absolvovala spolu s dalšími knihovnami Ústeckého kraje workshopy o designování nových služeb pro mládež.

2020

 • Výstupem designovacího procesu bylo otevření zrekonstruované místnosti pro mladé s názvem, který si v anketě sami zvolili "Komnata nejvyšší potřeby". Následovala celosvětová epidemie Covid-19, která spolu s vládními opatřeními pozastavila na téměř celý rok rozvoj vzdělávacích a kulturních aktivit pro všechny věkové skupiny, které v běžných podmínkách nacházejí v knihovně informační a sociální zázemí. Knihovna se snažila některé aktivity přepracovat do online podoby, tak vznikla vzdělávací videa v rámci Univerzity volného času. Knihovníci pomáhali registrovat občany k očkování, půjčovali knihy z výdejového okénka, zavedli objednávkový systém. Paralelně probíhala rekonstrukce hlavního vchodu, vnitřní opravy, probírky knižního fondu, tvorba nových hracích koutků v dětském oddělení a další práce, které se těžko stíhají v plném provozu. 

bottom of page